28 kwietnia 2020

Jak złożyć wniosek o Kosiniakowe w 2020 r.?

Jak złożyć wniosek o Kosiniakowe w 2020 r.?
Świadczenie rodzicielskie, potocznie zwane Kosiniakowym, jest formą pomocy finansowej dla młodych matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Kto jeszcze może otrzymać Kosiniakowe i na jakich zasadach?

Dla kogo jest Kosiniakowe?

Głównymi beneficjentkami świadczenia rodzicielskiego są kobiety, które niedawno urodziły dziecko, ale nie mogą pobierać zasiłku macierzyńskiego. Należą do nich głównie kobiety bezrobotne, pracujące na podstawie umów o dzieło, prowadzące gospodarstwo rolne oraz uczennice i studentki.

W określonych przypadkach, świadczenie może zostać przyznane ojcu dziecka. Jest to możliwe w przypadku gdy matka umrze, porzuci dziecko lub jeśli po co najmniej 14 tygodniach od dnia urodzenia dziecka, zrezygnuje z pobierania Kosiniakowego.

Oprócz biologicznych rodziców, o świadczenie rodzicielskie mogą się ubiegać:

 • Opiekun faktyczny dziecka, który wystąpił o jego przysposobienie do sądu rodzinnego,
 • Rodzina zastępcza (oprócz zawodowej),
 • Osoba, która przysposobiła dziecko,

po objęciu opieką dziecka, które nie ukończyło jeszcze 7. roku życia lub 10. roku życia, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny.

Kosiniakowe przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom mieszkającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, lub kartę pobytu dla osób pracujących w Polsce, których obejmuje umowa dwustronna lub koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego między krajem pochodzenia a Polską. Warunkiem jest przebywanie na terytorium Polski przez okres zasiłkowy, tj. cały okres pobierania Kosiniakowego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Ile wynosi i jak długo przysługuje Kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 000 złotych netto i wypłacane jest co miesiąc na rachunek osoby do niego uprawnionej. Przy ubieganiu się o to świadczenie, nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Prawo do Kosiniakowego nabywa się w miesiącu urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka, pod warunkiem, że wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką. Jeżeli złożysz wniosek o Kosiniakowe po terminie, prawo doświadczenia uzyskasz dopiero w miesiącu złożenia wniosku. O świadczenie rodzicielskie można się ubiegać tylko w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (lub przysposobienia lub objęcia opieką).

W przypadku gdy Kosiniakowe obejmuje niepełny miesiąc, kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, a następnie mnoży wynik dzielenia przez liczbę dni, za które świadczenie się należy. Jeśli zatem dziecko urodziło się 15 kwietnia, to 1 000 zł dzielimy przez 30, a uzyskany wynik 33,33 zł mnożymy razy 16 (świadczenie należy się za okres 15 – 30 kwietnia), co daje 533,33 złotych Kosiniakowego za kwiecień.

Okres wypłacania świadczenia rodzicielskiego zależy od liczby jednorazowo urodzonych, przysposobionych lub objętych opieką dzieci:

 • jedno dziecko – 52 tygodnie,
 • dwoje dzieci (np. bliźnięta) – 65 tygodni,
 • troje dzieci – 67 tygodni,
 • czworo dzieci – 69 tygodni,
 • pięcioro lub więcej dzieci – 71 tygodni.

W związku z wychowywaniem tego samego dziecka można pobierać tylko jedno świadczenie rodzicielskie oraz w tym samym czasie przysługuje tylko jedno świadczenie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. To znaczy, że jeśli w rodzinie jest już dwoje dzieci i urodzi się trzecie, to Kosiniakowe przysługuje tylko na to trzecie i może z niego skorzystać tylko jeden rodzic (albo matka albo ojciec).

Komu nie przysługuje Kosiniakowe?

Ze świadczenia rodzicielskiego nie mogą skorzystać:

 • rodziny, w których jednemu z rodziców przysługuje zasiłek macierzyński,
 • rodzice biologiczni, których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 • rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, którzy nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w związku z rozpoczęciem pracy zawodowej, która tą opiekę uniemożliwia,
 • rodzice, którzy pobierają już na to samo dziecko inne świadczenie rodzicielskie lub pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego lub zasiłek dla opiekuna; Jeżeli zdarzy się, że zbiegną się prawa do kilku różnych świadczeń na to samo dziecko, można wybrać tylko jedno z nich,
 • rodzice przebywający za granicą (mogą skorzystać z analogicznych świadczeń za granicą).

Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać Kosiniakowe?

Wniosek o Kosiniakowe składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do urzędu należy dostarczyć wypełniony wniosek oraz oświadczenie o formie wypłacania świadczeń. W przypadku przysposobienia dziecka – dodatkowo wymagany jest odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia. Cudzoziemcy muszą dołączyć do wniosku również kartę pobytu.

Komplet dokumentów można przesłać do urzędu w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy Emp@tia lub portalu ePUAP), drogą pocztową lub dostarczyć osobiście.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 2.6 / 5. Głosy 5

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x