23 kwietnia 2020

Dofinansowanie do pensji pracowników w czasie koronawirusa

Dofinansowanie do pensji pracowników w czasie koronawirusa
Z powodu epidemii COVID-19 wiele firm utraciło możliwość prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, przez co w niebezpieczeństwie znalazło się wiele miejsc pracy. Ich ochronę przewiduje jednak pakiet pomocowy Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy mają między innymi możliwość uzyskania państwowych dopłat do pensji pracowników. Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach?

Na czym polega dofinansowanie do pensji pracowników?

Proponowane przez rząd rozwiązanie skierowane jest do firm, w których na skutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 pojawił się przestój ekonomiczny, w związku z czym zatrudnione w nich osoby nie mogą wykonywać swoich obowiązków w pełnym wymiarze czasu pracy lub w ogóle. W takim wypadku pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania do pensji pracowników, które dodatkowo pokryje opłacane za nich składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości proporcjonalnej do kwoty dofinansowania.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

O dofinansowanie wynagrodzenia pracowników mogą ubiegać się przedsiębiorcy (małe, średnie i duże firmy), organizacje pozarządowe oraz osoby prawne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), o ile spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Ich obroty gospodarcze po 1 stycznia 2020 r. spadły w wyniku epidemii COVID-19 o co najmniej 15% w okresie kolejnych 2 miesięcy lub o co najmniej 25% w okresie 1 miesiąca w stosunku do analogicznych okresów roku 2019 (chodzi tu o ilościowy lub wartościowy spadek sprzedaży produktów lub usług); porównywany jest np. styczeń 2020 ze styczniem 2019,
 • Nie zalegają z opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca czwartego kwartału 2019 r., tj. nie zalegają z płatnością zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • Odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników, dla których chcą uzyskać dofinansowanie,
 • Nie są zagrożone ogłoszeniem upadłości,
 • Nie korzystają i nie będą korzystać z innych środków publicznych w celu pokrycia tych samych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak uzyskać dofinansowanie do pensji pracowników?

Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dofinansowanie do pensji dotyczy tylko tych pracowników, którzy są objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, oraz wprowadzenie tych warunków zostało uzgodnione przez pracodawcę w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Dokument porozumienia musi być bowiem dołączony do wniosku o przyznanie świadczenia.

Dofinansowanie nie obejmuje natomiast pracowników, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wyniosło ponad 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (wg danych GUS).

Dofinansowanie do pensji może wynosić:

 • do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku przestoju ekonomicznego,
 • do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wg GUS) – w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy.

Środki wypłacane są co miesiąc, nie dłużej niż przez trzy miesiące.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do pensji?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy. Można tego dokonać drogą elektroniczną – za pomocą formularza dostępnego w serwisie Praca.gov.pl lub dostarczyć dokumenty w formie papierowej – pocztą lub osobiście w WUP.

Do urzędu należy dostarczyć komplet dokumentów, a wśród nich:

 • Wniosek o wypłatę świadczeń,
 • Umowę o wypłatę świadczeń,
 • Dokument porozumienia o wprowadzeniu obniżonego czasu pracy lub przestoju ekonomicznego w zakładzie pracy,
 • Wykaz pracowników objętych dofinansowaniem.

Wzory wszystkich wymaganych dokumentów oraz szablon wykazu pracowników znajdują się na stronach Publicznych Służb Zatrudnienia, pod adresem Praca.gov.pl

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, warto sporządzić wykaz pracowników. Służy do tego specjalny szablon formularza. Po uzupełnieniu informacji, takich jak:

 • Dane osobowe pracowników,
 • Wymiar czasu pracy i wynagrodzenie brutto pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • Wymiar czasu pracy i wynagrodzenie brutto pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy,
 • Wysokość obniżonego wynagrodzenia brutto pracownika objętego przestojem ekonomicznym,

formularz sam obliczy kwoty dofinansowania dla poszczególnych zatrudnionych oraz sumę dopłat w skali miesiąca. Kwoty te należy następnie przepisać do wniosku.

We wniosku należy uzupełnić:

 • Dane rejestrowe firmy,
 • Liczbę pracowników objętych przestojem oraz obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • Okres dofinansowania (od 1 do 3 miesięcy),
 • Kwoty wnioskowanego dofinansowania,
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczeń.

Wniosek zawiera również oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków do uzyskania dofinansowania. Pamiętaj, że składasz je pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Głosy 0

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x